Skip to content High contrast mode

Informujemy, że Administratorem danych osobowym zebranych poprzez rekrutację on-line jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, reprezentowany przez Rektora PUM.

Dane osobowe zbierane są w/w celu niezbędnym do procesu rejestracji na studia, postępowania kwalifikacyjnego oraz dokumentowania przebiegu studiów.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawianie.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201, poz. 1188) oraz warunków rekrutacji ustalonych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

                                                                  * * * * * * * *

We hereby inform that the Administrator of personal data collected during the on-line recruitment session is Pomeranian Medical University in Szczecin, based on Rybacka 1, 70-204 Szczecin, represented by the PMU Rector.

Personal data collected is necessary for the recruitment purposes, qualification proceedings and documenting the course of studies.

Personal data shall not be disclosed to any other entities unless authorized by law. Person whom the data concerns shall reserve the right to access their data and the possibility to correct it.

Providing of the data is mandatory and is pursuant to the provisions of the act of 27 July 2005 on Law on Higher Education (Journal of Laws from 2012, entry 572 as amended) and the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 14 September 2011 on documentation of course of study (Journal of Laws No. 201, entry 1188) and the regulations of recruitment adopted by Pomeranian Medical University in Szczecin.