Skip to content High contrast mode

Pomeranian Medical University in Szczecin with headquarters in Szczecin, ul. Rybacka 1, 70-204 as the Data Administrator, informs you about the following:

1) contact with the Information Security Administrator of the Pomeranian Medical University in Szczecin is available on 0048 91 4800790 or through the  email: abipum@pum.edu.pl,

2) your personal data will be processed for the purposes necessary for the registration process for studies, qualifying procedure, and in case of candidate’s acceptance also for the purpose of providing correct documentation of academic progress,

3) the provided data will be processed for the purposes set out in point 2) on the basis of art. 23 item 2 of the Act about personal data protection from August 29, 1997.

4) Your personal data will be made available to entities authorized by the  law and to the  companies supporting IT services of the Pomeranian Medical University in Szczecin.

5) For candidates accepted, the data will be processed for the duration of the studies. In the case of non-accepted candidates, data will be processed for a period of 6 months from the end of the recruitment procedure, unless a complaint was filed with the administrative court and the proceedings have not been terminated by a valid judgment.

6) the need of providing your personal data is related to the following law provisions:

• Act from July 27, 2005 Law on Higher Education (Journal of Laws 2017, item 2183, 2201, as amended) and the Regulation of the Minister of Science and Higher Education from  September 16, 2016 about  documentation of the academic progress  (Journal of Laws of 2016, item 1554)

• recruitment conditions established by the Pomeranian Medical University in Szczecin.

7) you have the right to access your personal data and rectify it’s accuracy, delete it, and limit the  processing,

8) you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 jako Administrator danych informuję Pana/Panią że

1)    kontakt z Administratorem bezpieczeństwa informacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 0048 91 4800790 lub adresem email: abipum@pum.edu.pl,

2)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do procesu rejestracji na studia, postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku kandydatów przyjętych także w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów,

3)    podane dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt 2) na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4)    Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz firmom wspomagającym obsługę informatyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

5)    W przypadku kandydatów przyjętych dane będą przetwarzane przez okres trwania Pana/Pani studiów. W przypadku kandydatów nie przyjętych dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego, chyba że na rozstrzygnięcie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

6)    konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów:

•    ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1554)

•    warunków rekrutacji ustalonych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

7)    posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,

8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.